top of page
stock-photo-privacy-policy-notice-and-legal-agreement-woman-reading-contract-2054710190.jp
logo technoservice-B-01.png
Logo-Blue-2_edited.png

            นโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies Policy)

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท โกชู เทคโนเซอร์วิส จำกัด (“บริษัทฯ”) ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะ ลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตของ

บริษัทฯ (“ลูกค้า”) ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

bottom of page