top of page
hand-8853-2x.jpg

ธุรกิจขององค์กร

ธุรกิจหลักของเรา

แบ่งได้เป็น 8 ประเภท:

GTC เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ดำเนินธุรกิจหลักด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม เราเป็นผู้จัดหาสินค้าและผู้ให้บริการอย่างครบวงจร

 

ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ผนวกกับประสบการณ์ด้านวิศวกรรมที่เรามีอย่างครบถ้วน ทำให้เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและบริการที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และวิธีการที่มีประสิทธิภาพของเราที่จะขจัดปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปด้วยผลงานที่เชื่อถือได้

บริการ

บำรุงรักษา

การให้บริการบำรุงรักษาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อระบบและอุปกรณ์ในระบบ เพื่อให้ยังคงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยืดอายุการใช้งาน และป้องกันไม่ให้ระบบหยุดทำงาน

 

เราให้บริการบำรุงรักษาครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม อาทิ การให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุง ปรับแต่ง ซ่อมแซม และสอบเทียบอุปกรณ์ โดยทีมงานมืออาชีพ ทีมงานของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี และบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของท่านให้ทำงานได้ในสภาพที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

การติดตั้งและการทดสอบระบบอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยเป็นสำคัญ มีการจัดทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการฝึกอบรมแก่ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้เรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง

บริการของเราเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า และมีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

เรามุ่งมั่นให้บริการที่เหนือกว่าเพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

IMG_20220113_162607.jpg

สัญญาการให้บริการบำรุงรักษา

เราให้บริการบำรุงรักษาระบบน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบอื่น ผ่านสัญญาการให้บริการบำรุงรักษา ด้วยบริการที่หลากหลาย เชื่อถือได้ ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้  ด้วยโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเรา จะทำให้กระบวนการทำงานมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น และมั่นใจได้ว่าระบบของลูกค้ายังคงทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อไปได้ในอีกหลายปี

 

หน่วยงานบริการและพนักงานของเราที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมให้บริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เรามีการตรวจเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบสมรรถนะ เฝ้าสังเกต ตลอดจนให้คำปรึกษาทางวิชาการ และหาแนวทางแก้ไขให้กับอุปกรณ์และระบบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนดไว้ เราบำรุงรักษาระบบเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างยาวนาน ลดระยะเวลาการหยุดงานของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ป้องกันอุปกรณ์หลักชำรุดก่อนเวลาอันควร เพิ่มความปลอดภัยและบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

IMG_20220113_160930.jpg

บริการล้าง

เมมเบรน

เราเชี่ยวชาญในการให้บริการล้างเมมเบรนทั้งแบบ off-site และ on-site แผนก Shuttle ได้รับใบอนุญาตจากนิคมอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการโรงงาน ประเภท 106 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการล้างแบบ off-site ด้วยสารละลายที่มีคุณภาพสูงที่ เราใส่ใจตรวจสอบ

เมมเบรนทุกท่อนทั้งก่อนและหลังการล้าง การล้างและการเก็บรักษาที่เหมาะสมสามารถยืดอายุเมมเบรนและเสริมสมรรถนะให้กับเมมเบรนด้วย

เราให้บริการล้างเมมเบรนแบบ   on-site หรือ clean in place ในสถานที่ของลูกค้าอีกด้วย จุดมุ่งหมายคือการฟื้นฟูสมรรถนะของเมมเบรนที่ล้างแล้วให้มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับเมมเบรนสภาพใหม่ ทีมงานของเราควบคุมกระบวนการ ตั้งแต่ถอดเมมเบรนที่ยังไม่ได้ล้างออกจากระบบ จนกระทั่งบรรจุเมมเบรนที่รับการล้างแล้วที่มีคุณภาพในสภาพเหมือนใหม่ กลับคืนสู่ระบบเพื่อใช้งานต่อไป

Membrane Cleaning_Re.jpg

ฟื้นฟู

สภาพเรซิน

แผนก Shuttle ยังเป็นผู้ให้บริการฟื้นฟูสภาพเรซินจากระบบผลิตน้ำ DI เพื่อลดขั้นตอนในการต้องไปปฏิบัติงานในสถานที่ของลูกค้า

 

เราฟื้นฟู ion exchange resin ของท่านให้กลับนำกลับมาใช้ใหม่ มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมและใช้งานได้ยาวนาน เรามีความชำนาญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการฟื้นฟูที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้เรซินของท่านคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับเรซินใหม่

 

วางใจให้ GTC เป็นผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ คุ้มค่า และตรงเวลา

Resin Regeneration_Re.jpg

วิเคราะห์ด้านคุณภาพ

เราให้บริการวิเคราะห์คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง อาทิ การวิเคราะห์น้ำ น้ำเสีย และการตรวจตะกอน

 

บริการของเราครอบคลุมไปถึงเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและสอบกลับได้ รายงานต่างๆ เหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญว่าท่านมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตรงตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของท่าน

IMG_0962.jpg

วิเคราะห์ดิน

และน้ำใต้ดิน    

เราให้บริการด้านการสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ให้คำแนะนำ จัดทำรายงาน ประเมินทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ เก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน

 

วิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ รายงานผลการตรวจสอบ และวางแผนการดำเนินการฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน พร้อมทั้งให้บริการในการประสานงานระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดินและน้ำใต้ดิน

shutterstock_1112886665.jpg

สารเคมีที่ใช้ใน ระบบน้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสีย

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเสนอสารเคมีที่มีคุณภาพสูง ทั้งที่เป็นสารเคมีชนิดทั่วไปสำหรับใช้ในระบบน้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสีย และสารเคมีชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงเพื่อนำไปใช้กับระบบที่มีการออกแบบเป็นพิเศษ

 

เราส่งมอบสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า   เช่น การกำจัดของแข็งทั้งที่แขวนลอยและอยู่ในน้ำ,  การจัดการน้ำที่มีน้ำมันละลายอยู่ ไปจนถึงน้ำที่มีสีและโลหะหนักปนเปื้อน, การลดค่า BOD และ COD, การควบคุมฟอง, การลดกลิ่น, การป้องกันตะกรัน, การกำจัดตะกอน และอื่นๆ

IMG_5409.jpg

ผลิตภัณฑ์

อื่น ๆ

เรามีสินค้าหลายประเภท ตั้งแต่ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ครอบคลุมไปจนถึงเครื่องจักรที่มีระบบการทำงานที่ซับซ้อน ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน นอกเหนือจากสินค้าในระบบน้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว เรายังสามารถสรรหาและส่งมอบสินค้าอื่นได้อีกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น

สินค้าของเรา เช่น :

Unit :

RO, DI, UDI, MF
 

Vessel and Tank :

ผลิตจากเหล็ก สแตนเลส หรือไฟเบอร์กลาส

 

Sludge Treatment :

Filter Press, Belt Press

 

เครื่องจักรกล (Machinery) :

เครื่องสูบน้ำ (Pump)/ เครื่องเป่าลม (Blower)/ มอเตอร์ (Motor)/ ระบบลำเลียง (Conveyor)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ :

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Control Panel)

เครื่องมือและอุปกรณ์ (Instrument and Tools) :

เครื่องมือวัดและทดสอบ (Measurement Instrument and Testing Tools)

อุปกรณ์ลมและไฮดรอลิก (Pneumatic Equipment) :

เครื่องอัดลม   (Air Compressor)

 

ระบบท่อ (Piping and Fitting) :

ท่อ (Pipe)/ ข้อต่อ (Coupling)/ วาล์ว (Valve)/ ปะเก็น ซีล (Gasket, Seal)

สารกรอง (Media) :

ถ่านกัมมัตน์ (Activated Carbon)/ เรซิน (Resin)/ กรวดและทราย (Gravel and Sand)

ไส้กรองและเมมเบรน (Filter and Membrane)

ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ (Spare Parts)

 

ติดต่อกับทีมงานมืออาชีพของเรา เพื่อช่วยค้นหาสิ่งที่ท่านต้องการ

shutterstock_1055296037.jpg
bottom of page